Vaza

046-3

Vaza

alpaka, visina 20 cm, kraj 19. st., 66,00€