Vaza

040-3

Vaza

alpaka, visina 20 cm, kraj 19. st., 500,00 kn