Vitrina

012-2

Vitrina

furnir orah, 110 x 170 x 40 cm, 1935., 531,00€